Boccia

PRZYJĘCIE CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI

 

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy ,

              Z radością informujemy,  że  15 czerwca 2015 r. w rejestrze stowarzyszeń pod numerem 0000562858 został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Polski Związek Bocci z siedzibą w Poznaniu.   Po uprzednim wydaniu zgody na jego utworzenie przez Ministra Sportu i Turystyki nasza dyscyplina przyjmuje formę organizacyjną polskiego związku sportowego . PZBoccia  jest pierwszym w Polsce całkowicie samodzielnym i  niezależnym związkiem sportu paraolimpijskiego.

              Polski Związek Bocci, jako związek sportowy działający na podstawie przepisów ustawy o sporcie, przejął od Polskiej Federacji Bocci Niepełnosprawnych organizację i zarządzanie Boccią w Polsce  (załączamy Statut Związku ) . Mimo , że kompetencje Związku będą szersze niż Federacji to będzie ona funkcjonować dalej , tak długo jak będzie to korzystne dla rozwoju Polskiej Bocci.

              W związku z powyższym zapraszamy wszystkich, a w szczególności dotychczasowych członków Federacji do przystępowania do grona członków Związku i współtworzenia jego działalności od samego początku jego istnienia.

              Członkiem Związku może zostać organizacja będąca klubem sportowym, związkiem sportowym lub inną osobą prawną, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w Bocci (art. 11 statutu).

               Powyższe unormowanie, którego treść jest uwarunkowana wymogami ustawy o sporcie powoduje, że członkami Związku mogą zostać tylko takie organizacje, które zostały wymienione w art. 11 statutu Związku. Niemniej, te organizacje, które prowadzą działalność w Bocci, jak: szkoły, WTZ ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne istnieje także możliwość współtworzenia Polskiego Związku Bocci.  Wymagać to jednak może podjęcia odpowiednich środków organizacyjno-prawnych np. zmiana statutu lub powołanie  klubu sportowego , uczniowskiego klubu sportowego itp. Natomiast zgodnie z art. 12 § 2 statutu: § 2. nie może być członkiem Związku organizacja, która nie posiada osobowości prawnej lub członkostwo danej organizacji w polskim związku sportowym jest sprzeczne z przepisami prawa.

              O przyjęciu do grona członków  Związku decyduje Zarząd  Związku na wniosek zainteresowanej organizacji. W związku z powyższym, aby przystąpić do Związku należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek powinien być złożony na piśmie w siedzibie Związku w Poznaniu (adres i dane kontaktowe poniżej) . Wzory takich wniosków przesyłamy w złączeniu ( „Formularz zgłoszeniowy do PZBocci  będących członkami Federacji PFBN”; „Formularz zgłoszeniowy do PZBocci  nie będących członkami Federacji PFBN” ).

            Należy jednak pamiętać, że aby wniosek był ważny, decyzja o przystąpieniu do Związku powinna zostać podjęta przez właściwy organ Państwa organizacji. To jaki organ jest właściwy zależy od postanowień statutu poszczególnych organizacji. Najczęściej będzie wymagana forma uchwały np. zarządu albo walnego zgromadzenia członków. Następnie wniosek będzie musiał zostać podpisany przez odpowiednie osoby. To również zależy od postanowień statutu Państwa organizacji.

              Założyciele Polskiego Związku Bocci przyjęli w art. 13 statutu, że członkostwo w Związku nabywają członkowie Federacji, którzy zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami obowiązującego prawa mogą być członkami polskiego związku sportowego działającego w dyscyplinie Boccia, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia nabycia przez Związek osobowości prawnej złożą w siedzibie Związku deklarację członkowską.

Składki członkowskie : w roku 2015 organizacje,  które uiściły składkę członkowską  Federacji  PFBN będą zobligowane do składki w  wysokości 100,- zł. Składka dla pozostałych organizacji wyniesie 300,- zł. Należy liczyć się z tym ,  że w 2016 roku składka w Związku będzie wyższa niż w Federacji.  Jej wysokość  zostanie ustalona przez Zarząd Związku z uwzględnieniem podwójnej przynależności do PZB i PFBN ( numer konta bankowego dla dokonania wpłaty zostanie podany pisemnie wraz z decyzją Zarządu o przyjęciu do Związku).

   

Ze sportowym pozdrowieniem,

          Romuald Schmidt
                       Prezes

 

Załączniki do pobrania:
Decyzja-nr-3-2015-DP-Ministra-SiT-wyrażajaca-zgode-na-utworzenie

Formularz-zgłoszeniowy-do-PZBocci-będących-członkami-Federacji-PFBN

Formularz-zgłoszeniowy-do-PZBocci-nie-będących-członkami-Federacji-PFBN

Polski-Związek-Bocci-informacja-o-przyjmowaniu-członków-.-07.2015

Statut-Polskiego-Związku-Bocci-z-dn-17.04.2015-w.-logo

Skip to content