Boccia

Polityka prywatności

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:                     

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Bocci  NIP 7811911549 REGON 361761950  ul. Zacisze 2; 60-831 Poznań  (zwany dalej PZBocci ).
Dane kontaktowe

Z PZBocci można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: office@polskaboccia.pl

b.    telefonicznie pod numerem: (061) 8483 189 

c.    pisemnie: Polski Związek Bocci  ul. Zacisze 2; 60-831 Poznań

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZBocci w celach:

a.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

b.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu

c.      i Turystyki w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych,

d.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Polski Komitet Paraolimpijski  w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

e.      przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy PZBocci

f.      wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami,

g.      wykonywania zawartych umów z Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez PZBocci:

  1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
  2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  3. i Turystyki w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,,
  4. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Polski Komitet Paraolimpijski  w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
  5. przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy PZBocci – 5 lat od dnia zakończenia zadania,
  6. wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
  7. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez PZBocci:

a.      osobom upoważnionym,

b.      podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c.      mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Skip to content