Boccia

Od ubiegłego roku,  po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są  również inicjatywy związane ze sportem.  Program Unijny „Erasmus+ Sport” zaplanowany  jest na siedem lat, czyli do roku 2020.  Program oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze sportu w Europie.  Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim Strategię Europa 2020),  program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Projekty  „Erasmus+ Sport”, muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety:

 • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
 • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Poza trzema kluczowymi akcjami programu „Erasmus+” zarządzanymi przez Narodowe Agencje Programu instytucje i organizacje w Europie mają również możliwość realizowania, na poziomie europejskim, w pełni scentralizowanych działań – projektów centralnych. To projekty realizowane we współpracy z europejskimi partnerami. Są wdrażane i zarządzane przez Komisję Europejską zarówno bezpośrednio lub poprzez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do tej agencji.

Jest oczywiste ,  że nowe możliwości  pozyskania środków unijnych wyzwoliły inicjatywę  wielu instytucji w Europie  i także w Polsce bo kwoty o jakie można wnioskować sięgają setek tysięcy Euro . W ramach konkursu   EACEA otrzymała  406  wniosków  spełniających  kryteria  konkursu w  tym 26 z Polski.  42 projekty uzyskały dofinansowanie,  wśród nich tylko  2  z Polski :

 • w ramach części „Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe”, zostały wyłonione 3 wnioski, wśród których znalazł się projekt – „Let’s dance together!” zgłoszony przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w  Elblągu;
 • w ramach części „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu”  zostało wyłonionych 20 wniosków o  łącznej  kwocie  dofinansowania ponad  8 mln Euro w tym projekt „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia”  zgłoszony przez Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu.

Jest to wielki sukces nie tylko Stowarzyszenia  ale w ogóle Polski w  trudnym europejskim współzawodnictwie.  Wybór Bocci jako tematu projektu   EACEA  i wysoka ocena w konkursie świadczą o tym , że „polski produkt”  z pozoru skromnej organizacji ,   konkurujący z projektami uniwersytetów , narodowych federacji , europejskich forum a nawet banków    bardzo dobrze wpisał się w politykę  „Erasmus+Sport” ,    jest nowatorski , profesjonalnie zaplanowany , dający gwarancję wysokiej efektywności .

Projekt, w którym START jest liderem   realizowany będzie  przez 6 organizacji pozarządowych z Bułgarii, Grecji, Macedonii, Turcji,  Gruzji i oczywiście z Polski, a skierowany do osób niepełnosprawnych, specjalistów, wolontariuszy, animatorów i osób pracujących na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.  Projekt wykorzystuje dyscyplinę paraolimpijską Boccia, w której promowaniu i rozwoju  poznańskie Stowarzyszenie ma wieloletnie doświadczenie.  Priorytetem projektu  jest „ promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie”,  zaś planowanymi celami :

 • przeniesienie z Polski do krajów partnerskich skutecznych rozwiązań ( sprowadzonych w Polsce od ponad 20 lat  )  aktywizujących życiowo osoby niepełnosprawne ,wyrównywujących ich szanse    poprzez  paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia .
 • zwiększenieudziału irówny dostęp do « sportu dla wszystkich », poprzez:
  a) szkolenia specjalistów (instruktorzy, trenerzy ),
  b) uzyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do organizacji pozarządowych  – „animatorów aktywnego życia osób niepełnosprawnych” w krajach organizacji partnerskich w celu pracy na rzecz  osób niepełnosprawnych w  środowisku i społecznościach lokalnych,
  c) tworzenie systemów stałych treningów  Bocci  w krajach organizacji partnerskich z naciskiem na ich integracyjny charakter  , realizowanych przez  organizacje pozarządowe  na rzecz  społeczności lokalnych.

Projekt jest naturalną konsekwencją poprzednich międzynarodowych naszych działań realizowanych w mniejszej skali  ( „Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację” w ramach Programu EU – Comenius Regio – projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria  2010-2012 oraz  „Let’s start with START”  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt międzynarodowy Polska – Bułgaria  2013 – 2014 ).

Pracując nad nowym projektem  kierowaliśmy  się przesłaniem wykorzystania wielkiego potencjału Stowarzyszenia  umożliwiającego udział w rozwiązywaniu, pozostających dotychczas na marginesie sportu  problemów i dobrych praktyk możliwych do zastosowania w zjednoczonej Europie .

Warto przypomnieć , że już na początku lat 60- tych Polska z poznańskim STARTem na czele należała do pionierów europejskiegu  ruchu sportowego osób niepełnosprawnych.  Rezultaty konkursu „Erasmus +Sport”  potwierdzają ,  że i dzisiaj możemy być liderami tej działalności w zjednoczonej Europie.

Skip to content