Boccia

Niestety jest bardzo mało prawdopodobne, żeby kategoria BC5 została wprowadzona do programu międzynarodowego współzawodnictwa w Bocci,

Klasyfikacja BC5

Komunikat dotyczy stanowiska BISFed ws. kategorii BC5 zawodników boccii.

Wprowadzenie

W przeszłości, w boccię grali zawodnicy sklasyfikowani w kategoriach BC1, BC2, BC3 i BC4. Te cztery klasy podlegają ścisłym regulacjom, zostały uznane i wprowadzone do programu igrzysk paraolimpijskich.

Od ok. 2014 roku, istnieje grupa zawodników, których kategoryzowano jako „niesklasyfikowanych”. Dotyczyło to zwłaszcza graczy, których uznawano za znajdujących się na pograniczu kategorii BC2 i BC4. Stało się wtedy jasne, że potrzebna jest dodatkowa, oddzielna kategoria dla tych zawodników. W związku z tym, BISFed wprowadził kategorię BC5.

Od 2014 roku BISFed stoi na stanowisku, że członkowie federacji powinni wprowadzać tę kategorię do rozgrywek lokalnych i międzynarodowych.

Jednakże BISFed jasno określa, że:
– ze względu na ograniczenia ilościowe oraz medalowe na igrzyskach paraolimpijskich, jest bardzo mało prawdopodobne, żeby kategoria BC5 została wprowadzona do ich programu,
– ani BISFed ani jego Komitety Organizacyjne – Gospodarze danych zawodów nie mają możliwości wprowadzenia tej kategorii do wydarzeń pod egidą BISFed (z uwagi na to, że znacząco skomplikowałoby to organizację zawodów pod względem logistycznym
i administracyjnym, czego federacja nie jest w stanie zapewnić).

W związku z tym, BISFed stoi na stanowisku, że należy zachęcać jej członków do korzystania z opublikowanych Zasad Klasyfikacji dla kategorii BC5, żeby umożliwić zaklasyfikowanym do niej sportowcom branie udziału w lokalnych i narodowych zawodach boccii.
Prawdopodobnie, wskutek opublikowania Klasyfikacji BC5 w połączeniu z Zasadami Klasyfikacji BC1-BC4, stworzyliśmy nierealistyczne oczekiwanie, że kategoria BC5 zostanie włączona do zawodów pod egidą BISFed w najbliższej przyszłości.

W celu rozwiania wątpliwości, wyjaśniamy, że:
– BISFed opublikuje oddzielne Zasady Klasyfikacji dla istniejących kategorii BC1, BC2, BC3 i BC4 oraz dla BC5;
– BISFed będzie dalej zachęcać swoich członków do korzystania z Zasad Klasyfikacji BC5 w lokalnych i narodowych zawodach;
– zawodnicy, którzy zostali zaklasyfikowani do kategorii BC5, będą na zawodach BISFed kategoryzowani jako „niesklasyfikowani”,
– sportowcy z kategorii BC5 nie będą mogli brać udziału w zawodach pod egidą BISFed, ale mogą występować w lokalnych i narodowych zawodach, o ile ich organizatorzy wyrażą chęć ich do nich włączenia.

From: BISFed [mailto:admin@bisfed.com]
Sent: Friday, July 19, 2019 11:41 AM
To: romuald@polskaboccia.pl
Subject: BC5 Classification

View this email in your browser

BC5 Classification

This communication is to clarify BISFed’s position with regards to the BC5 Class for boccia athletes.

Background

Historically, competitive boccia has been played by athletes who are classed in the BC1, BC2, BC3 and BC4 Classifications. These four classes are strictly regulated and have been clearly recognised for inclusion in the Paralympic Games.

Since about 2014, there has been a group of boccia athletes who have been classified as ‘not eligible.’ In particular, this has applied to athletes who are judged to be at the margin of those who could be eligible as BC2 or BC4 athletes. It was therefore clear that there was a need for a separate Class in which such “not eligible” athletes could be recognised. Consequently, BISFed developed the BC5 Class.

Since 2014, BISFed’s consistent position regarding the BC5 Class has been that we encourage our Members to use the BC5 class in local and national competitions. However, BISFed has been clear that:

• Due to restrictions on the number of athlete slots and medals available at the Paralympic Games, the BC5 Class is very unlikely ever to be included in the Paralympic Games.

• Neither BISFed nor its Host Organising Committees have the capacity to add a fifth Class to BISFed-sanctioned events (because this would involve significantly more logistical and administrative complications which we do not have the capacity to deliver successfully.)

BISFed’s position has therefore been to encourage its Members to use the published BC5 Classification Rules to allow athletes who are classified in the BC5 Class to compete in local and National boccia events.

It is likely that, by publishing the BC5 Classification in conjunction with the BC1-4 Classification Rules, we have created an unrealistic expectation that the BC5 Class might be included in BISFed-sanctioned events in the near future.

For the avoidance of doubt, we want to clarify that:

• BISFed will publish separate Classification Rules for the existing BC1, 2, 3 and 4 Classes and for the BC5 Class;

• BISFed continues to encourage its Members to use the BC5 Classification Rules in local and National events;

• Athletes who have been classified as BC5 at a BISFed-Sanctioned Event will now be classified as Not Eligible;

• Athletes who are classified as BC5 will not be allowed to participate in BISFed-sanctioned competitions, but may compete in local and National events if the relevant organisers wish to include such athletes.

Copyright © 2019 BISFed, All rights reserved.
You agreed for us to contact you with important information

Our mailing address is:
101 New Cavendish Street
London
W1W 6XH

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Skip to content