Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników  i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą  w życie 25.05.2018r.

 Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:                     

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Bocci  NIP 7811911549 REGON 361761950  ul. Zacisze 2; 60-831 Poznań  (zwany dalej PZBocci ).
Dane kontaktowe Z PZBocci można się skontaktować:

a.    poprzez adres e-mail: [email protected]

b.    telefonicznie pod numerem: (061) 8483 189 

c.    pisemnie: Polski Związek Bocci  ul. Zacisze 2; 60-831 Poznań

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez PZBocci w celach:

a.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

b.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu

c.      i Turystyki w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych,

d.      przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Polski Komitet Paraolimpijski  w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

e.      przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy PZBocci

f.      wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami,

g.      wykonywania zawartych umów z Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez PZBocci:

  1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w obszarach, których celem jest zwiększenie samodzielności i wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
  2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  3. i Turystyki w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,,
  4. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Polski Komitet Paraolimpijski  w obszarach,  których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
  5. przeprowadzania zadań statutowych powstających z inicjatywy PZBocci – 5 lat od dnia zakończenia zadania,
  6. wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
  7. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami – 5 lat od dnia zakończenia umowy,
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez PZBocci:

a.      osobom upoważnionym,

b.      podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,

c.      mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.