Boccia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” odbyte 15 grudnia 2017r. w Głogowie podjęło nast. uchwały:

Uchwała Nr 1 o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń Polska Federacja Boccci o rozwiązaniu Federacji z dniem 1 lutego 2018.

Uchwała Nr 2 o wyborze likwidatora Federacji –, którym został obecny Zarząd Federacji.

Uchwała Nr 3 o przekazaniu Polskiemu Związkowi Bocci pozostałego majątku po likwidacji Federacji.

 

PRZYJĘCIE NOWYCH CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU BOCCI

Informujemy, że 15 grudnia 2017 w Głogowie nadzwyczajne walne zebranie Związku Stowarzyszeń „Polska Federacja Bocci Niepełnosprawnych” podjęło uchwałę o rozwiązaniu z dniem 2 lutego 2018 roku Federacji. Jest możliwość przejścia członków PFBN do Polskiego Związku Bocci.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich, a w szczególności dotychczasowych członków Federacji do przystępowania do grona członków Polskiego Związku Bocci.

Członkiem Związku może zostać organizacja będąca klubem sportowym, związkiem sportowym lub inną osobą prawną, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w Bocci (art. 11 statutu – w załączeniu).

Powyższe unormowanie, którego treść jest uwarunkowana wymogami ustawy o sporcie powoduje, że członkami Związku mogą zostać tylko takie organizacje, które zostały wymienione w art. 11 statutu Związku. Niemniej, te organizacje, które prowadzą działalność w Bocci, jak: szkoły, WTZ ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne istnieje także możliwość współtworzenia Polskiego Związku Bocci. Wymagać to jednak może podjęcia odpowiednich środków organizacyjno-prawnych np. zmiana statutu lub powołanie klubu sportowego , uczniowskiego klubu sportowego itp. Natomiast zgodnie z art. 12 § 2 statutu: § 2. nie może być członkiem Związku organizacja, która nie posiada osobowości prawnej lub członkostwo danej organizacji w polskim związku sportowym jest sprzeczne z przepisami prawa.

O przyjęciu do grona członków Związku decyduje Zarząd Związku na wniosek zainteresowanej organizacji. W związku z powyższym, aby przystąpić do Związku wystarczy złożyć wniosek. Wniosek powinien być złożony na piśmie w siedzibie Związku w Poznaniu.

Należy jednak pamiętać, że aby wniosek był ważny, decyzja o przystąpieniu do Związku powinna zostać podjęta przez właściwy organ Państwa organizacji. To jaki organ jest właściwy zależy od postanowień statutu poszczególnych organizacji. Najczęściej będzie wymagana forma uchwały np. zarządu albo walnego zgromadzenia członków. Następnie wniosek będzie musiał zostać podpisany przez odpowiednie osoby. To również zależy od postanowień statutu Państwa organizacji.

Składki członkowskie: w roku 2018 składka wynosi 300,- zł. (dotychczasowi członkowie PZBocci płacą zatem o 200,- zł mniej niż dotychczas)

Skip to content